Informacje ogólne

Program Marquette 12SL zapewniający wyjątkową jakość pracy przez cały cykl opieki analizuje dane uzyskane jednocześnie z 12 odprowadzeń EKG, wykonuje precyzyjne pomiary1 zarejestrowanych sygnałów serca i interpretuje krzywe EKG za pomocą klasycznych i nowo opracowanych kryteriów interpretacji EKG w odniesieniu do rytmu pracy serca i morfologii.

Ten program do komputerowej analizy działa na wielu platformach i obecnie można go wykorzystywać: 

• w opiece przedszpitalnej,
• na oddziałach ratunkowych,
• na ogólnych oddziałach szpitalnych,
• na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego/intensywnej opieki medycznej,
• w laboratoriach przeprowadzających badania wysiłkowe,
• w klinikach,
• w gabinetach lekarskich.

Sprawdzone klinicznie usprawnienia
Ponieważ zawsze staramy się poprawiać skuteczność naszych rozwiązań i usprawniać opiekę nad pacjentem, program Marquette 12SL jest nieustannie doskonalony poprzez następujące procesy:

Regularne wprowadzanie danych klinicznych: Wprowadzane co roku dane pochodzą od najlepszych na świecie konsultantów z dziedziny kardiologii i lekarzy – ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac badawczych.
Skorelowane klinicznie bazy danych: W procesie rozwijania i testowania programu firma GE wykorzystuje wiele różnych baz danych, aby zwiększyć jego dokładność. Dzięki temu nie tworzymy programu do analizy, który dobrze działa na treningowych zestawach EKG, ale nie da się go zastosować z powodzeniem w odniesieniu do innych populacji.

Więcej niż bazy danych 

Skorelowane klinicznie bazy danych pozwalają zwiększyć dokładność programu, ale one również mają swoje ograniczenia. Programy do analizy muszą pracować na szerszym zakresie danych EKG. Aby osiągnąć ten cel, firma GE mierzy wydajność swojego programu do analizy za pomocą dużej bazy danych EKG (>150 000). W tym procesie program jest konfrontowany z wieloma schorzeniami i zróżnicowanym stopniem występowania anomalii. Dane EKG, w przypadku których wyniki analizy zmieniają się z powodu modyfikacji programu, można dalej analizować i zweryfikować ze specjalistą

Zalety

Program do analizy Marquette 12SL firmy GE zwiększa trafność podejmowanych decyzji klinicznych i powtarzalność dzięki spójnej analizie i porównaniach krzywych EKG. Niektóre funkcje: 

• Analiza EKG z precyzyjnym pomiarem1 i interpretacją, co pozwala zapewnić jeszcze lepszą opiekę kliniczną
• Możliwość oceny arytmii i bólu w klatce piersiowej, kryteria uwzględniające płeć pacjenta oraz narzędzia do stratyfikacji ryzyka
• Kryteria interpretacji dostosowane do wieku dziecka
• Zautomatyzowane uzyskiwanie drugiej opinii
• Innowacyjność technologii i aplikacji

Technologia

Analiza EKG za pomocą programu Marquette 12SL w skrócie:  

 • Zgodność z bieżącymi standardami w odniesieniu do akwizycji z 15 odprowadzeń i analizy u pacjentów pediatrycznych2 
 • Zautomatyzowane uzyskiwanie drugiej opinii o zweryfikowanej klinicznie trafności
 • Analiza arytmii, w tym arytmii przedsionkowych, wykrywanie sygnału stymulatora i pomiar QT
 • Sygnalizowanie dodatkowych wniosków, których początkowo nie odnotowano, i ułatwienie starannej, ukierunkowanej analizy zapisu EKG 
 • Skrócenie do minimum czasu poświęcanego na odczyt danych EKG3 
 • Dokładne, zweryfikowane pomiary częstości akcji serca, osi elektrycznej serca, odstępów i czasu trwania
 • Kryteria interpretacji dostosowane do wieku dziecka
 • Kryteria interpretacji dostosowane do płci i wieku dorosłego w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego; możliwość wykorzystania w defibrylatorach przedszpitalnych w celu zidentyfikowania istotnych klinicznie zmian i przyspieszenia przebiegu opieki nad pacjentem w sytuacji, gdy czas ma kluczowe znaczenie 
 • Pomoc podczas szkoleń z zakresu interpretacji danych EKG 
 • Pionierskie innowacje technologiczne i doświadczenie; służy pacjentom przez cały okres występowania problemów kardiologicznych, począwszy od pomocy przedszpitalnej aż po badania kontrolne

Specyfikacja

Pakiet do analizy EKG 

Dzięki możliwości oceny arytmii i bólu w klatce piersiowej, kryteriom dostosowanym do płci i narzędziom do stratyfikacji ryzyka program Marquette 12SL umożliwia zaspokojenie szerszego zakresu potrzeb w trakcie postępowania w istniejącym stanie chorobowym. Pomaga to lekarzom w podejmowaniu lepszych i bardziej świadomych decyzji klinicznych.

Porównywanie seryjnych badań EKG: Program do analizy EKG Marquette 12SL oraz program do seryjnego porównywania Marquette* umożliwiają spójną analizę i porównywanie krzywych ze wszystkich badań EKG, dzięki czemu na wszystkich etapach opieki nad pacjentem zapewniana jest powtarzalność i obiektywność.

 • Ordynatorzy oddziałów otrzymują narzędzia do prowadzenia efektywnych działań. 

 • Program wykorzystuje interpretacje, pomiary EKG oraz techniki porównywania krzywych, aby osiągnąć maksymalną wydajność i dokładność w wykrywaniu zmian o znaczeniu klinicznym.

 • Podczas porównywania seryjnych badań EKG symuluje techniki stosowane przez specjalistów wykwalifikowanych w odczytywaniu elektrokardiogramów.

Kryteria dostosowane do płci: W programie Marquette 12SL z interpretacją dostosowaną do płci stosowane są nowe kryteria do oceny odcinka ST i załamka T na krzywej EKG, dzięki czemu zwiększa się szansa wykrycia ostrego zawału mięśnia sercowego u kobiet oraz pewność właściwej diagnozy.  

 • Zwiększenie wykrywalności ostrego zawału ściany przedniej u kobiet poniżej 60 roku życia o 14%4. 

 • Zwiększenie wykrywalności ostrego zawału ściany dolnej u kobiet poniżej 60 roku życia o 28% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej swoistości, którą program już się charakteryzuje5.

 • Ułatwione wykrywanie ostrego zawału mięśnia sercowego u kobiet. 

Narzędzie ACI-TIPI (Acute Cardiac Ischemia Time-Insensitive Predictive Instrument): Program Marquette 12SL z narzędziem ACI-TIPI wykorzystuje algorytm matematyczny, który określa prawdopodobieństwo niedokrwienia mięśnia sercowego. W połączeniu z pomiarami programu do analizy EKG Marquette 12SL algorytm ten przedstawia „punktację”, która odzwierciedla prawdopodobieństwo tego, że u danego pacjenta wystąpiło ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.


Powiązane materiały

Zrzeczenie się odpowiedzialności