Głowice ultrasonograficzne

Zaawansowana technologia przetworników firmy GE zapewnia wyjątkową jakość obrazów, które można uzyskać z użyciem szerokiej gamy głowic opracowanych na potrzeby określonych specjalizacji.

 

Obsługa, kwestie bezpieczeństwa i czyszczenie

Głowice ultrasonograficzne firmy GE to gwarancja niezawodności i wytrzymałości. Stosując się do wytycznych z zakresu obsługi i postępowania z głowicami, można wydłużyć czas ich przydatności do eksploatacji i zmaksymalizować ich wydajność. Zadbaj o swój sprzęt medyczny.

Wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji głowic

Przechowywanie i transport głowic

Postępowanie z głowicami firmy GE:

 • Głowice należy chronić przed upuszczeniem, uderzeniami i otarciami. Nieostrożne obchodzenie się może skutkować zniszczeniem soczewki akustycznej, uszkodzeniem elementu piezoelektrycznego, pęknięciami na obudowie oraz uszkodzeniem przewodu lub złącza.  Nie należy korzystać z głowic z pękniętą lub uszkodzoną obudową, trzonkiem, soczewką akustyczną, zabezpieczeniem końcówki przewodu lub przewodem, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia zakażenia krzyżowego i narusza zabezpieczenia elektryczne głowicy. 
 • Nie należy zbyt mocno skręcać, pociągać, zaciskać i zginać przewodu głowicy. Podczas transportu głowic należy monitorować przewody i złącza, a w razie potrzeby zastosować akcesoria ochronne.
 • Należy chronić złącza przed dostaniem się ciał obcych i wniknięciem wilgoci. Korzystając ze złączy i ich elementów, nie należy stosować zbyt dużej siły.
 • Nie należy narażać głowic na zbyt długie działanie wilgoci lub przekraczać dozwolonego poziomu zanurzenia w cieczach, określonego w podręczniku użytkownika danego aparatu. Głowic nie należy pozostawiać w cieczach na czas dłuższy niż zalecany, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie głowicy, podręczniku użytkownika danego aparatu lub instrukcjach stosowania używanych środków chemicznych.
 • Należy unikać gwałtownych zmian temperatury oraz długotrwałego wystawiania na działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania UV.
 • Nakładając żel przewodzący na soczewkę akustyczną głowicy, należy zachować ostrożność. Kontakt soczewki akustycznej z twardymi przedmiotami i materiałami ściernymi może skutkować uszkodzeniem głowicy i pogorszeniem jakości obrazu.

W przypadku ewidentnych oznak nieprawidłowego użytkowania z produktu lub samodzielnych napraw gwarancja lub umowa serwisowa tracą ważność. Wszystkie głowice podlegają ocenie przez dział GE Ultrasound Service.

Kontrola głowic:

Przed użyciem należy sprawdzić następujące elementy głowicy:

 • Korpus głowicy wraz z trzonkiem, uchwytem i końcówką: sprawdź, czy nie występują pęknięcia, otarcia lub oznaki uderzenia.
 • Soczewka akustyczna lub nasadka: sprawdź, czy nie występują nacięcia, rozdarcia, wyżłobienia, otarcia, wypukłości, pęcherzyki, rozwarstwienie lub odbarwienia.
 • Zabezpieczenie końcówki przewodu i przewód: sprawdź, czy nie występują pęknięcia, nacięcia, rozdarcia lub otarcia oraz czy element nie jest splątany i czy nie kruszeje.
 • Złącze: sprawdź pod kątem obecności ciał obcych i upewnij się, że zaczepy nie są uszkodzone, a styki i osłona wygięte.
 • Przewód: sprawdź, czy nie występują odbarwienia oraz czy przewód głowicy lub zabezpieczenie jego końcówki nie utraciły giętkości.
 • Głowice do badań przezprzełykowych (TEE): sprawdź element elastyczny pod kątem występowania rozdarć i odbarwień.

Ostrzeżenie: Zakażenie krzyżowe i upływ prądu

Ryzyko wystąpienia zakażenia krzyżowego: Głowice z pęknięciami, otarciami lub rozdarciami mogą stanowić siedlisko groźnych zanieczyszczeń lub prowadzić do uszkodzenia stosowanych z wraz z nimi osłon zabezpieczających. Nie należy korzystać z uszkodzonych głowic. Ryzyko upływu prądu: Podczas normalnego użytkowania głowicy stosowane jest niestwarzające zagrożenia napięcie. Firma GE zaleca przeprowadzanie regularnych testów upływu prądu w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i użytkowanego sprzętu.

Powrót do góry

Wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji głowic:

Czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzać przed każdym użyciem produktu i między badaniami u różnych pacjentów. Zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych w karcie głowicy dostarczanej wraz z produktem firmy GE lub znajdujących się w podręczniku użytkownika danego ultrasonografu. W przypadku stosowania niewymienionego tutaj ultrasonografu właściwy podręcznik użytkownika można znaleźć na stronie:

http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet?REQ=RNEW&MODALITY=US

Więcej informacji na temat czyszczenia i dezynfekcji zawierają zalecenia następujących organizacji: Association for Professionals in Infection Control (APIC), U.S. Food and Drug Administration (FDA) oraz U.S. Centers for Disease Control (CDC).

Czyszczenie głowic:

Zamieszczone tu ogólne instrukcje czyszczenia mają zastosowanie dla wszystkich głowic firmy GE. Czyszczenie to proces usuwania wszystkich widocznych zanieczyszczeń z powierzchni głowicy. Głowice należy czyścić po każdym użyciu. Czyszczenie jest ponadto obowiązkowym etapem poprzedzającym procedury dezynfekcji i sterylizacji.

1. Po zakończeniu badania upewnij się, że na głowicy nie są obecne żadne pozostałości żelu przewodzącego.  Nigdy nie pozostawiaj żelu na głowicy.

2. Zdemontuj wszystkie osłony głowicy, prowadniki do biopsji i urządzenia zabezpieczające.

3. Za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki lub chusteczki usuń z głowicy i przewodu wszystkie zanieczyszczenia. Nie korzystaj ponownie z raz użytej szmatki lub chusteczki. Mydło, detergenty i enzymatyczne środki czyszczące należy stosować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta. Firma GE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie czyszczenia z użyciem produktów, których nie sprawdzono pod kątem zgodności.

4. Jeśli wymagane jest płukanie, zadbaj, aby wilgoć lub płyny nie przedostały się do złącza.

5. Za pomocą miękkiej niestrzępiącej się szmatki dokładnie wytrzyj głowicę i przewód.

Uwagi: Należy używać środków czyszczących o PH jak najbliższym neutralnemu. Żele oraz środki czyszczące lub dezynfekujące zawierające związki powierzchniowo czynne, metanol, etanol, alkohol benzylowy lub metylowy, wybielacze, paraben metylowy lub etylowy, polietylenoglikol, olej mineralny, substancje smarne, emulsje na bazie oleju, aceton, amoniak, bezwodny amoniak, jodynę, związki jodyny lub kwasy o PH równym lub większym od 5 mogą uszkodzić lub odbarwić użytkowaną głowicę. TNie zaleca się stosowania jakichkolwiek szczotek, gdyż ich włosie może uszkodzić materiał, z którego wykonane są soczewki. Czyszczenie ultradźwiękami nie jest metodą zalecaną w przypadku głowic firmy GE.

Wybór środka dezynfekującego:

Wybierając środek dezynfekujący, należy określić wymagany stopień dezynfekcji na podstawie klasyfikacji urządzenia. (Patrz Tabela 1 poniżej). Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia zakażenia krzyżowego lub kontaktu urządzenia ze zmienioną chorobowo lub naruszoną skórą, wymagana jest dezynfekcja wysokiego poziomu. Zachowanie higieny dłoni jest kolejnym czynnikiem redukującym ryzyko wystąpienia krzyżowego.

Ostrzeżenie: Chusteczki dezynfekujące i stosowane miejscowo środki w aerozolu nie zostały sklasyfikowane przez FDA jako środki do dezynfekcji wysokiego poziomu i nie zapewniają dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem krzyżowym głowicy lub zakażeniem krzyżowym w razie kontaktu urządzenia ze zmienioną chorobowo lub naruszoną skórą.

Tabela 1: Wymagania dotyczące poziomu dezynfekcji1

1Opracowane na podstawie klasyfikacji Spauldinga

Dopuszczone działania profilaktyczne mające zapobiec przenoszeniu infekcji obejmują w przypadku głowic ultrasonograficznych zatwierdzony proces dezynfekcji wysokiego poziomu połączony ze stosowaniem sterylnego żelu i osłony głowicy. Zaleca się sporządzanie dokumentacji lub prowadzenie dziennika, w którym zapisywane będą informacje dotyczące godziny, daty, zastosowanej metody dezynfekcji wraz z podsumowaniem jej skuteczności i wynikami testu. Więcej informacji na temat przygotowywania udokumentowanych protokołów dezynfekcji na potrzeby danej placówki można znaleźć na stronach internetowych takich organizacji, jak FDA, CDC, HICPAC, APIC czy Joint Commission.

Uwaga: Należy zawsze sprawdzać listę zgodnych środków dezynfekujących zamieszczonej w karcie głowicy lub w podręczniku użytkownika ultrasonografu firmy GE. Przed przystąpieniem do dezynfekcji głowice należy wyczyścić i wysuszyć. Jeśli stosowaną metodą dezynfekcji jest dezynfekcja manualna, należy upewnić się, że cały personel został odpowiednio przeszkolony, a instrukcje dotyczące stosowania danego środka dezynfekującego są ściśle przestrzegane.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, firma GE zaleca przeprowadzanie dezynfekcji głowic ultrasonograficznych przy użyciu automatycznych myjni-dezynfektorów. Tego typu zatwierdzona przez FDA metoda umożliwia zachowanie spójności procesu dezynfekcji i minimalizuje ryzyko kontaktu ze środkiem dezynfekującym. Informacje na temat środków do dezynfekcji głowic można znaleźć na stronie internetowej firmy GE w sekcji Materiały eksploatacyjne i akcesoria.

Uwaga: Firma GE nie poświadcza skuteczności zalecanych środków do dezynfekcji i sterylizacji. Pytania dotyczące ich skuteczności, sposobu stosowania i właściwego postępowania należy kierować do producenta danego środka dezynfekującego. Firma GE zamieszcza listę środków dezynfekujących zgodnych z materiałami, z których wyprodukowane zostały głowice. Nie należy korzystać ze środków dezynfekujących lub produktów, które nie zostały przetestowane przez firmę GE pod kątem zgodności materiałów. Uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niezatwierdzonych środków chemicznych nie są objęte gwarancją produktu ani umową serwisową.

Powrót do góry

Transport i przechowywanie głowic

W niniejszej części zamieszczono informacje dotyczące transportu oraz codziennego i długoterminowego przechowywania produktu.

Transport głowic:

 • Przed transportem do innej placówki lub skorzystaniem z usług firmy przewozowej głowicę należy wyczyścić i zdezynfekować.
 • Jeśli głowica została zakupiona w zestawie z walizką, należy korzystać z walizki za każdym razem, gdy jest ona transportowana z jednej placówki do drugiej. Jeśli głowica została wyczyszczona i zdezynfekowana, na potrzeby transportu można skorzystać również z oryginalnego opakowania kartonowego.

Ostrzeżenie: Umieszczenie brudnej głowicy w walizce lub kartonowym opakowaniu transportowym skutkuje zanieczyszczeniem znajdującej się w środku pianki.

 • Do transportu głowic nie należy korzystać z toreb wykonanych z tkanin lub tworzywa sztucznego. Będzie to skutkować uszkodzeniem głowicy.
 • Jeśli istnieje taka możliwość, należy umieścić głowicę w sztywnym opakowaniu z pokrywą i odpowiednio unieruchomić złącze. Chroni to końcówkę głowicy i soczewkę przed uszkodzeniem.
 • W przypadku głowic do badań przezprzełykowych nie należy zbyt mocno zwijać elastycznego trzonka. Średnica zwoju powinna mieć co najmniej 30 cm.

Przechowywanie codzienne i długoterminowe

Instrukcje dotyczące ochrony głowic:

 • Zawsze umieszczaj głowicę w odpowiednim uchwycie znajdującym się na bocznym panelu aparatu lub, jeśli nie jest używany, na dobrze zamontowanym ściennym wieszaku.
 • Przed umieszczeniem głowicy w uchwycie upewnij się, że uchwyt jest czysty.
 • Unikaj przechowywania głowic w warunkach bardzo wysokiej temperatury lub w miejscach, w których są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. - Podczas przechowywania zabezpiecz przewód głowicy przy pomocy specjalnych klipsów.
 • W przypadku głowic do badań przezprzełykowych upewnij się, że dystalna końcówka nie jest zagięta i że została odpowiednio zabezpieczona.
 • W przypadku głowicy do badań przezprzełykowych z walizki korzystaj wyłącznie podczas transportu.

Powrót do góry

LOGIQ*

Zaawansowana technologia przetworników firmy GE zapewnia wyjątkową jakość obrazów, które można uzyskać z użyciem szerokiej gamy głowic opracowanych na potrzeby określonych specjalizacji.

Informatory dotyczące głowic

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ E9 

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ S8 

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ P6 

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ P5 

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ P3 

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów LOGIQ e

Instrukcje użytkowania głowic

Głowice 4D Głowice z matrycą fazową
4D16L M3S
4D10L 7S
4D3C 10S
4D8C 3S
4DE7C 4S
  3S-RS
   
Głowice specjalne Głowice konweksowe i mikrokonweksowe
BE9C 8C
E8C 3.5CS
IC5-9 5C
i12L M7C
i739 4C
T739 3.5C
i739-RS E8C
T739-RS C1-5-D
E8C-RS C4-8-D
  3CRF-D
  4C-RS
  3C-RS
  8C-RS
   
Głowice liniowe
12L
10LB
8L
i12L
M12L
9L
7L
10L
L8-18i-D
ML6-15-D
12L-RS
8L-RS
i12-RS

Venue*

Zaawansowana technologia przetworników firmy GE zapewnia wyjątkową jakość obrazów, które można uzyskać z użyciem szerokiej gamy głowic opracowanych na potrzeby określonych specjalizacji.

Informator dotyczący głowic

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Venue 40

 

 

 

Instrukcje użytkowania głowic

Głowice konweksowe i mikrokonweksowe 4C
Głowice liniowe 12L
Głowice typy Phased Array (sektorowe) 3S
Głowice specjalne L8-8i

Karta użytkowania głowic do ultrasonografów Venue 40

Vivid*

Zaawansowana technologia przetworników firmy GE zapewnia wyjątkową jakość obrazów, które można uzyskać z użyciem szerokiej gamy głowic opracowanych na potrzeby określonych specjalizacji.

Informatory dotyczące głowic

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Vivid E9

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Vivid S6

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Vivid S5

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Vivid q

Informator dotyczący głowic do ultrasonografów Vivid i

Instrukcje użytkowania głowic

Głowice 4D Głowice konweksowe i mikrokonweksowe Głowice liniowe
3V 3.5C 10L
4V-d 3CRF 7L
4C 9L
8C M12L
E8C
M7C
Głowice z matrycą fazową Głowice specjalne Głowice TEE
10S i12L Angielski/chiński
12S-D i739
3S T739
4S
5S-02
7S-02
M4S

 

Voluson*