Informacje ogólne

aw gsi viewer.Metoda GSI dysponuje niezwykłym potencjałem jako tryb rutynowej akwizycji skanów. Oferuje ona dodatkowe informacje anatomiczne i funkcjonalne, pomocne przy przeprowadzaniu dokładnej diagnostyki na podstawie obrazów TK.

Obrazowanie metodą Gemstone Spectral Imaging (GSI) to nowatorska technika akwizycji dwuenergetycznej z możliwością szybkiego przełączania poziomów napięć kV, pozwalająca na niemal natychmiastową akwizycję próbek dwuenergetycznych w celu wygenerowania danych na temat gęstości materiałów. Informacje te mogą być używane do separacji materiałów i uzyskania monochromatycznych obrazów spektralnych za pomocą algorytmu rekonstrukcji opartego na danych surowych.

Najważniejsze cechy

 • 101 poziomów energii monochromatycznej do wyboru przy wizualizacji obrazów.

 • Wizualizacja wirtualnych obrazów niekontrastowych.

 • Wyświetlanie gęstości materiału i efektywnej liczby atomowej w celu rozróżnienia typów tkanek.

 • Narzędzie nakładania obrazów umożliwiające scalanie informacji o materiale i efektywnej liczbie atomowej na obrazie monochromatycznym.

 • Narzędzie do selektywnej wizualizacji żądanej objętości zainteresowania.

Funkcje

 • Obrazy rozkładu materiału pozwalające na wyszczególnienie takich składników, jak wapń, jod czy woda.

 • Wizualizacja wirtualnego obrazu niekontrastowego na podstawie obrazu pary woda-jod.

 • Regulacja poziomów energii obrazu monochromatycznego umożliwiająca optymalizację kontrastu i zmniejszenie liczby artefaktów powstałych wskutek utwardzania wiązki.

 • Możliwość rozróżnienia różnych typów tkanek w oparciu o gęstość materiału i dane z obrazu monochromatycznego.

 • Funkcja nakładania obrazów pozwalająca uwidocznić różne atrybuty materiałów na jednym widoku.

 • Analiza naczyń umożliwiająca ocenę stopnia okluzji za pomocą programu VesselIQ Xpress.

 • Obrazy z wytłumionym jodem o zakresie dynamicznym typowym dla zwykłych obrazów TK, stanowiące uzupełnienie wirtualnych obrazów niekontrastowych generowanych na podstawie pary woda-jod.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

Zalecane

 • 16 GB RAM

 • 2 monitory (aplikacja zgodna z systemami współpracującymi z jednym i dwoma monitorami)

Przeznaczenie

Przeglądarka GSI obsługuje dane z tomografu pozyskującego obrazy TK z wykorzystaniem różnych poziomów kV w obrębie jednego obszaru anatomicznego ciała pacjenta, podczas jednego obrotu i z jednego źródła. Różnice zależności energii od współczynnika tłumienia różnych materiałów są źródłem informacji na temat składu chemicznego danej części ciała. Takie podejście umożliwia generowanie obrazów z energią wybieraną z dostępnego spektrum w celu wizualizacji oraz analizowania informacji na temat struktur anatomicznych i patologicznych.

Metoda GSI przedstawia informacje o składzie chemicznym kamieni nerkowych poprzez obliczenie i graficzne ukazanie spektrum efektywnej liczby atomowej. Funkcja charakterystyki kamieni nerkowych w oparciu o badanie GSI zapewnia dodatkowe informacje przydatne w charakteryzacji kamieni moczanowych i niemoczanowych. Ma ona zastosowanie w badaniach niekontrastowych jako metoda uzupełniająca aktualne, standardowe metody oceny składu i etiologii kamieni.

Galeria obrazów


Powiązane materiały

Powiązane aplikacje

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych