Informacje ogólne

Wiemy, że zapewnienie odpowiedniej jakości diagnostycznej przy zastosowaniu najniższej możliwej dawki promieniowania jest pożądanym celem.

Korzystanie z urządzeń stosujących niskie dawki to zdecydowanie za mało. Kompleksowy program zarządzania dawkami wymaga wspólnego wysiłku całego zespołu, od lekarza kierującego i techników obsługujących aparaturę do radiologów interpretujących wyniki i fizyków medycznych dokonujących oceny protokołów.

Zintegrowany program najlepszych sprawdzonych praktyk umożliwi przechwytywanie, śledzenie, raportowanie oraz monitorowanie dawek promieniowania na poziomie pacjenta w obrębie całej instytucji i w połączeniu z systemami PACS i RIS.

To doskonały moment, aby zostać liderem w dziedzinie zarządzania dawkami w dobie nowych przepisów, standardów audytowych i lepszej edukacji pacjentów. Głównym celem jest jednak poprawa opieki nad pacjentem.

Rozwiązania firmy GE Healthcare z zakresu zarządzania dawkami umożliwiają osiągnięcie pozycji lidera w tej dziedzinie, ułatwiając:

 • Gromadzenie szczegółowych danych ze wszystkich placówek i urządzeń. 

 • Zarządzanie ryzykiem w szpitalu.

 • Lepsze wykorzystanie technologii dzięki zaawansowanej analizie.

 • Utworzenie jednego ekosystemu w obrębie oddziału.

Droga do pozycji lidera rozpoczyna się tutaj.

Na jakim etapie się znajdujesz?

Czy wiesz, na jakim etapie się znajdujesz?

 • Czy w pełni wykorzystujesz technologie umożliwiające stosowanie niskich dawek, w jakie wyposażone są Twoje aparaty?

  • Czy korzystasz z nich regularnie i monitorujesz ich użycie?

 • Czy korzystasz z technologii umożliwiających stosowanie niskich dawek we wszystkich pracowniach obrazowania swojej placówki?

 • Czy w Twojej placówce zostały wdrożone programy szkoleniowe, w ramach których obecny i nowy personel nabywa odpowiednią wiedzę z zakresu stosowania promieniowania w medycynie oraz różnych technologii umożliwiających obniżenie dawek promieniowania?  

 • Jakie systemy wykorzystujesz na potrzeby monitorowania wielu zmiennych towarzyszących obrazowaniu diagnostycznemu oraz zarządzania nimi?

  • Leczeni pacjenci i choroby?  

  • Wiedza, doświadczenie i umiejętności personelu przeprowadzającego obrazowanie?

  • Protokoły i praktyki obrazowania?  

 • Czy dokonujesz pomiarów dawek i analizujesz wskaźniki dla każdego badania za każdym razem?  

  • Jak często dokonujesz analizy tych wskaźników?  

  • W jaki sposób wykorzystujesz je w celu poprawy opieki nad pacjentami? 

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz działalność, czy poszukujesz sposobów poprawy jakości swoich usług, możesz skorzystać z jednego z rozwiązań firmy GE Healthcare z zakresu zarządzania dawkami.

GE Blueprint

GE Blueprint — rozwiązanie z zakresu zarządzania dawkami:

Dzięki kompleksowemu podejściu, które uwzględnia aspekty kierownictwa, praktyki i technologii, rozwiązanie GE Blueprint umożliwia instytucjom opieki zdrowotnej utworzenie planu działań ukierunkowanego na wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania dawkami promieniowania, która nie opiera się wyłącznie na technice i technologii.

Zarządzanie:
Program zarządzania dawkami promieniowania jest tak skuteczny, jak osoby zarządzające nim oraz nadzorujące i wdrażające go. Rozwiązanie GE Blueprint to: 

 • Gama szkoleń z zakresu dawek — od szkolenia dotyczącego ochrony przed promieniowaniem po optymalizację protokołu i ocenę poziomu wiedzy techników na temat dawek — nasza oferta obejmuje szerokie możliwości przeprowadzania szkoleń personelu.

 • Analiza wydajności — umożliwia placówkom uzyskanie danych porównawczych na temat działań w zakresie zarządzania dawkami oraz przedstawia zalety stosowania strategii zarządzania dawkami.

 • Dose Excellence Program - Program Doskonalenia w Zakresie Dawek — firma GE Healthcare oferuje możliwość współpracy w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentami poprzez wspieranie placówek służby zdrowia w tworzeniu kompleksowego programu zarządzania dawkami promieniowania. 

 • Pakiet narzędzi komunikacyjnych dla klientów — zestaw narzędzi marketingowych ułatwiający klientom przekazywanie lekarzom kierującym/zlecającym leczenie, płatnikom, organom regulującym i pacjentom informacji na temat praktyk zarządzania dawkami.

Praktyki:
Aby skorzystać ze wszystkich potencjalnych korzyści płynących z programu redukcji dawki, należy dokonać optymalizacji praktyk, procedur i protokołów. Rozwiązanie GE Blueprint to: 

 • Oprogramowanie DoseWatch — umożliwia placówkom świadczącym kompleksowe usługi z zakresu obrazowania gromadzenie danych opartych na standardach oraz wykorzystywanie tych danych w procesie zarządzania dawkami.

 • Raporty z aparatu Innova dotyczące dawek — podsumowania dawek pochodzące z systemów interwencyjnych, które przesyłają okresowe raporty dotyczące dawek za pośrednictwem poczty e-mail.

 • Program doskonalenia w zakresie dawek — program, w którym uczestniczą eksperci firmy GE, pozwala zmienić procesy i praktyki dotyczące dawek. 

 • Analiza wydajności — celem jest ocena skuteczności działań podejmowanych przez system opieki zdrowotnej w zakresie ograniczenia ekspozycji na promieniowanie i odkrycie nowych możliwości usprawnienia programu zarządzania dawkami promieniowania w placówce.

Technologia
Technologie obniżania dawki w połączeniu z najnowszymi technologiami umożliwiają ciągłą optymalizację dawki przy jednoczesnym zachowaniu diagnostycznej jakości obrazów wykonywanych dowolną metodą obrazowania diagnostycznego. Rozwiązanie GE Blueprint to: 

W przypadku tomografii komputerowej:  

 • Technologia ASiR — pierwsza technologia rekonstrukcji iteracyjnej, która umożliwia redukcję standardowego odchylenia szumu piksela, a jej algorytm rekonstrukcji pozwala na obniżenie wartości mA przy akwizycji obrazów diagnostycznych, tym samym ograniczając wymaganą dawkę.

 • Technologia VEO — pierwszy na świecie produkt do rekonstrukcji iteracyjnej opartej na modelu. Przez połączenie skomplikowanych algorytmów i zaawansowanej mocy obliczeniowej VEO umożliwia ograniczenie standardowego odchylenia szumu piksela. 

 • Funkcja DoseCheck — ostrzega o przekroczeniu zadanego poziomu dawki. Operator jest ostrzegany za pośrednictwem komunikatu. 

W przypadku obrazowania interwencyjnego: 

 • Funkcje redukcji dawki — umożliwiają optymalizację i dostosowanie ustawień dawki przy stole pacjenta, zapewniając poziom szczegółowości obrazów pozwalający na podejmowanie decyzji w oparciu o wszystkie niezbędne dane.  

 • Rozwiązania z zakresu wiedzy na temat dawek — dostarczają instytucjom opieki zdrowotnej dokładnych i kompleksowych informacji na temat dawek oraz umożliwiają zastosowanie proaktywnego podejścia do zarządzania procesami napromieniania.  

 • Technologie efektywności wykorzystania dawki — technologie opracowane pod kątem wymaganej czytelności obrazu przy jednoczesnym utrzymaniu dawki na jak najniższym poziomie.

Nasze zobowiązanie wobec klientów
DoseWatch jest jedynym oprogramowaniem do zarządzania dawkami opracowanym przez fizyków medycznych pod kątem głównych metod obrazowania OEM, co gwarantuje fachową wiedzę w zakresie optymalizacji dawki, edukacji klinicznej i technologii umożliwiających obniżenie dawek. Firma GE Healthcare nieustannie podejmuje działania mające na celu usprawnienie procesu obrazowania medycznego. Poszukujemy nowych sposobów zapewnienia maksymalnej jakości obrazów i ograniczenia ekspozycji na promieniowanie.

Opracowywanie technologii umożliwiających zmniejszenie ekspozycji na promieniowanie stanowi ważny element naszych działań, jednak równie ważne są organizowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania ekspozycją na promieniowanie, jakie oferujemy personelowi medycznemu. Firma GE dokłada wszelkich starań, aby za pomocą usług doradczych, technologii oraz analiz zwiększyć wydajność operacyjną i zmienić sposób świadczenia opieki zdrowotnej.  

DoseWatch

Ogólne informacje na temat oprogramowania DoseWatch*:

DoseWatch jest internetowym oprogramowaniem do monitorowania dawek umożliwiającym przechwytywanie, śledzenie i raportowanie danych statystycznych dotyczących dawek promieniowania bezpośrednio z urządzeń do obrazowania różnych producentów i przeznaczonych do wykonywania różnych rodzajów badań.

Uzyskiwanie wyraźnych obrazów diagnostycznych jest możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie najniższych poziomów dawki (zasada ALARA). Oprogramowanie DoseWatch monitoruje dawkę łączną w czasie i pomaga zapobiegać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie.

Automatyczne śledzenie dawki w przypadku różnych metod badań i urządzeń różnych producentów

Oprogramowanie DoseWatch automatycznie odbiera i zapisuje informacje dozymetryczne pochodzące z różnych systemów obrazowania, takich jak:

 • Tomografy komputerowe

 • Systemy do radiologii interwencyjnej (IR)  

 • Systemy do obrazowania sercowo-naczyniowego (CV)

 • Systemy mammograficzne

 • Systemy radiograficzne

 • Chirurgiczne/ruchome ramiona C

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPROGRAMOWANIA DOSEWATCH