Informacje ogólne

DoseWatch

DoseWatch* jest internetowym oprogramowaniem do monitorowania dawek promieniowania stosowanych u pacjentów, służącym do przechwytywania, śledzenia i raportowania dawek promieniowania bezpośrednio z dowolnego urządzenia lub systemu PACS. Oprogramowanie DoseWatch obsługuje wiele metod badań i urządzenia różnych producentów.

Oprogramowanie DoseWatch pomaga radiologom dostarczyć właściwą dawkę przy jednoczesnym zachowaniu diagnostycznej jakości obrazów. Śledzenie łącznych dawek pacjentów w czasie pozwala podjąć działania zapobiegające nadmiernej ekspozycji na promieniowanie.

Oprogramowanie DoseWatch umożliwia monitorowanie i zarządzanie dawkami promieniowania w obrębie całego systemu. 

Korzyści:  

 • Większa ilość informacji niezależnie od metod badania i urządzeń dzięki funkcji śledzenia dawki łącznej. Oprogramowanie DoseWatch stosowane jest w obrębie systemów opieki zdrowotnej w celu oceny dawki promieniowania przyjmowanej przez pacjentów podczas różnych procedur obrazowania.  

 • Optymalizacja wydajności dzięki narzędziom analitycznym pozwalającym osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy jakością obrazu a dawką. Oprogramowanie DoseWatch umożliwia poprawę poziomu opieki nad pacjentami przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.  

 • Zapewnienie zgodności dzięki możliwościom przygotowania raportów dla personelu odpowiedzialnego za ochronę przed promieniowaniem, interesariuszy wewnętrznych, pacjentów, organów zarządzających i organów regulacyjnych.

Zalety

DoseWatch

Oprogramowanie DoseWatch* umożliwia poprawę poziomu opieki nad pacjentami dzięki funkcjom analizy ekspozycji każdego pacjenta, identyfikacji źródeł zmienności oraz usprawnieniom w zakresie protokołu i wykonywania badań.

Analiza danych dotyczących dawek promieniowania uzyskanych dowolną metodą obrazowania, niezależnie od producenta urządzenia 

 • Śledzenie i archiwizacja danych dotyczących dozymetrycznych, uwzględniających systemy TK, mammograficzne, interwencyjne i sercowo-naczyniowe, a także chirurgiczne/ruchome ramiona C i radiografię.  

 • Zgodność z komunikatami w standardach DICOM SR i DICOM MPPS, rozwiązanie dotyczące nagłówka obrazu DICOM w przypadku badań TK innych niż MSSP/SR DICOM oraz funkcja rozpoznawania znaków (OCR) pozwalają na wyodrębnienie istotnych informacji z obrazów raportowania dawki, a hybrydowe opcje łączności zwiększają możliwości w zakresie gromadzenia danych.  

 • Opracowane przez firmę GE funkcje łączności umożliwiające placówkom wyposażonym w systemy obrazowania TK lub Innova firmy GE przesyłanie dużych ilości danych.  

 • Dostępna do każdego badania tablica z listą roboczą, zawierająca dane pacjenta, historię napromieniania i wskaźniki dawki łącznej. Oprogramowanie DoseWatch ostrzega również użytkowników, gdy poziom dawki przekroczy określoną wartość progową.

Identyfikacja i ograniczenie przyczyn występowania wartości odstających dawki w celu zmniejszenia zmienności

 • Ostrzeganie przez system powiadomień w przypadku, gdy poziom dawki przekroczy określoną wartość progową.  

 • Analiza porównawcza dawek mająca na celu porównanie wskaźników dawek w obrębie badań przeprowadzonych dowolną metodą, uporządkowanych według placówki, urządzenia, opisu badania, okresu i zakresu wieku pacjentów. 

 • Domyślnie skonfigurowane i dostosowywane raporty.

 • Łatwa w obsłudze tablica zapewnia szybki dostęp do informacji na temat dawek łącznych i wywiadów chorobowych pacjentów.  

 • Porównanie wydajności w odniesieniu do krajowych i lokalnych diagnostycznych poziomów referencyjnych (DRL).

Zmiana ogólnej ekspozycji w placówce dzięki wskaźnikom opartym na standardach*

Oprogramowanie DoseWatch oferuje szereg wbudowanych funkcji analizy i optymalizacji, w tym:

 • Uzyskiwanie informacji na temat akwizycji oraz wskaźników dawki na niedostępnym wcześniej poziomie szczegółowości, umożliwiających wgląd w każdą procedurę interwencyjną i sercowo-naczyniową.

 • Funkcja przeglądu jakości w połączeniu z funkcjami przesunięcia izocentrum i modulacji wartości mA pozwala użytkownikom zrozumieć sposób przeprowadzenia przez dozymetrystę każdego z badań. 

 • Szacowana wartość dawki o określonym rozmiarze (SSDE) (TK) — oprogramowanie DoseWatch automatycznie ocenia wartość SSDE w oparciu wersję 204 raportu grupy roboczej AAPM. SSDE jest wskaźnikiem opracowanym przez stowarzyszenie AAPM (American Association of Physicists in Medicine) do oceny dawki z uwzględnieniem gabarytów pacjenta.

 • Standaryzacja nazw opisów badań za pomocą mapowania RadLex, harmonizacja danych systemu RIS i oprogramowania DoseWatch dzięki integracji ze standardem HL7, a także automatyczne uwzględnianie informacji o dawce w systemie RIS/EMR.

Oprogramowanie DoseWatch jest zgodne z profilem Radiation Exposure Monitoring (REM) narzędzia pobierania wartości dawki (do zbierania informacji na temat dawek) i profilem narzędzia raportowania dawki (do publikowania raportów dotyczących dawek w krajowych i regionalnych rejestrach, np. ACR DIR), opracowanymi przez IHE. Oprogramowanie DoseWatch uzyskało certyfikat partnera ACR (American College of Radiology) DIR (Dose Index Registry) w zakresie oprogramowania.

Integracja w instytucji

DoseWatch blue printElastyczna akwizycja danych z obszaru całej placówki

Oprogramowanie DoseWatch* pozyskuje dane dotyczące dawek z nagłówków obrazów, komunikatów trybu DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS), funkcji OCR zastosowanej na obrazach raportowania dawki, trybu Radiation Dose Structured Reports (RDSR) i innych źródeł. Elastyczna konfiguracja umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do danych dozymetrycznych za pomocą wszystkich urządzeń, w tym starszej aparatury do obrazowania, która może nie być zgodna ze standardem RDSR.

Usługi dotyczące optymalizacji oprogramowania DoseWatch
Pomoc specjalisty z zakresu zastosowań klinicznych na terenie placówki

Firma GE Healthcare oferuje pomoc specjalisty w dziedzinie zastosowań klinicznych w zakresie przeprowadzenia na terenie placówki szkolenia dotyczącego obsługi oprogramowania DoseWatch. Specjalista ten omawia bezpośrednio z użytkownikami następujące zagadnienia:

 • Przegląd danych na temat dawek z wcześniejszych badań.  

 • Prezentacja i przegląd wszystkich protokołów dotyczących dozymetrii.  

 • Identyfikacja możliwości ustandaryzowania i dostosowania protokołów.  

 • Identyfikacja możliwości ograniczenia ekspozycji na promieniowanie i poprawy jakości obrazów.  

 • Przegląd zasad ALARA.

Cały proces wdrażania oprogramowania DoseWatch jest wspomagany przez dział IT (ITPS) firmy GE Healthcare.

Za plan projektu, instalację systemu, integrację z urządzeniami do obrazowania, integrację z systemem informacyjnym, szkolenie oraz inne usługi odpowiedzialny jest odpowiedni kierownik projektu.

Nasze zobowiązanie wobec klientów

DoseWatch jest jedynym oprogramowaniem do zarządzania dawkami opracowanym przez fizyków medycznych pod kątem głównych metod obrazowania OEM, co gwarantuje fachową wiedzę w zakresie optymalizacji dawki, edukacji klinicznej i technologii umożliwiających obniżenie dawek. Firma GE Healthcare nieustannie podejmuje działania mające na celu usprawnienie procesu obrazowania medycznego. Poszukujemy nowych sposobów zapewnienia maksymalnej jakości obrazów i ograniczenia ekspozycji na promieniowanie.

Opracowywanie technologii umożliwiających zmniejszenie ekspozycji na promieniowanie stanowi ważny element naszych działań, jednak równie ważne są organizowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania ekspozycją na promieniowanie, jakie oferujemy personelowi medycznemu i pacjentom. Firma GE dokłada wszelkich starań, aby za pomocą usług doradczych, technologii oraz analiz zwiększyć wydajność operacyjną i zmienić sposób świadczenia opieki zdrowotnej.


Materiały powiązane

Do pobrania

Filmy z opiniami